Animation

01:05:51
01:24:21
01:37:53

Sing

Moana

Trolls

Storks

The BFG